top of page

Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr - Soundmapping Our 5 Square Miles

Updated: Aug 22, 2020{some trial sound maps, by Penny Tristam, her partner & myself - they can be anything you make them! Come to our workshop on 29th August (see below) to get tips and otherwise await instructions - or JUST GO FOR IT!!!}


Mae'n digwydd!! It's happening...

Mor hynod o gyffrous i gyhoeddi for Cyngor Celfyddydau Cymru wedi rhoi grant i mi er mwyn hudo fy mhrosiect ‘Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr i fodolaeth!


Super SUPER excited to announce that the Arts Council of Wales and National Lottery Fund have granted me funds to magic my project ‘Soundmapping Our 5 Square Miles’ into being!


Er mwyn ehangu'n greadigol o'r cyfyngiadau gawsom oherwydd covid, YN DECHRAU NAWR - TAN 17FED MEDI, rwy’n gwahodd pobl sy'n byw yng Nghymru i feithrin ein cysylltiad i'm cynefin drwy wrando a dogfennu'n weithredol y synau a glywn gan wneud mapiau sain gweledol a recordiaidau, a'u rhannu gyda storiiau, atgofion a geiriau y byddaf yn troi mewn i straeon cerddorol, perfformiadau a mwy...mae 'na ddigon o gyfle i esblygu ochr yn ochr â phwy bynnag sydd eisiau cymryd rhan – mi fydd gweithdau ar-lein am ddim, blog seinwedd cronnus ac amryw o ffyrdd i gymryd rhan os ydych am helpu cyd-greu Map Sain o Gymru!


Expanding creatively from the restrictions we’ve had during lockdown, STARTING NOW - UNTIL 17TH SEPTEMBER, I’m inviting Wales-dwellers to nurture our connection to our immediate surroundings, by actively listening and documenting the sounds we hear through making visual 'sound maps' & short recordings, and sharing them with stories, memories and words, which I will turn into musical-storytelling performance and more... It has plenty of space to evolve, alongside whoever wants to get involved – there will be free online workshops, an accumulative online soundscape blog and a variety of ways to participate if you would like to help co-create a Wales-wide Soundmap!

Bydda i’n gweithio gyda naturiaethwr ifanc a ffotograffydd bywyd gwyllt Ben Porter, artist gweledol Penny Tristam, gwneuthurwr ffilmiau Ashley Leung o Tiny House Creatives, storïwr Lisa Schneidau a fydd yn rhoi rhywfaint o fentoriaeth i mi, a Badger Brown am gymorth gyda thechnoleg sain. Diolch enfawr i Naomi Wilds a Sandra Bendelow hefyd am eu cefnogaeth yn ystod y broses ymgeisio a allai yn wir wedi bod yn ormod I mi!!


I will be working with young naturalist and wildlife photographer Ben Porter, visual artist Penny Tristam, film-maker Ashley Leung from Tiny House Creatives, storyteller Lisa Schneidau who will be giving me some mentorship, and Badger Brown for help with sound technology. Massive thanks to Naomi Wilds and Sandra Bendelow too for support during the application process, which may well have been beyond me otherwise!

DYDDIADAU / DATES:


Gweithdy 1: ‘Rhoi Sain Ar Bapur’ gyda Penny Tristam - 29fed Awst, 2-4yp (AR ZOOM)

Gweithdy 2: ‘Y Seinwedd Wyllt’ gyda Ben Porter - Medi 10fed, 7-9yp

(AR ZOOM)


Performaid y Mapiau Sain (ar lein): Ailsa Mair Hughes, Rhannu Cyntaf o 1af Hydref ; Prif Performiad - mis Rhagfyr


Cylch Straeon CAWL CARREG: Sesiwn Arbennig Mapio Sain - ddiweddarach yn 2020.


Podcast y prosiect: Diwedd 2020/Dechrau 2021


Workshop 1: Putting Sound on Paper with Penny Tristam - August 29th 2-4pm (ON ZOOM)

Workshop 2: Identifying Wild Soundscape with Ben Porter -September 10th 7-9pm (ON ZOOM)


Performance of Soundmaps (online): Ailsa Mair Hughes - first sharing from Oct 1st, final performance in December


STONE SOUP online Storytelling Circle: Soundmapping Special - later in 2020

Project podcast: End of 2020/beginning 2021

Cysylltwch am ragor o wybodaeth / i gofrestru /Contact Ailsa here for more details: wildnoteswales@icloud.com

Cefnogwyd y cynllun yma gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhannu £600 miliwn er mwyn cefnogi cymunedau led-led y DU yn ystod y cyfnod clo.


This project was made possible through funding from the Arts Council of Wales’s National Lottery Fund. Thanks to National Lottery players, up to £600 million has been made available to support communities throughout the UK during the Coronavirus crisis.20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page